Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Studio Treningu Personalnego Time For Fit mieści się przy ulicy Lubartowskiej 68A/u4, 20-094 w Lublinie, prowadzone przez przedsiębiorcę działającego pod nazwą GB Company Grzegorz Białek NIP 918207011, Załawcze 5, 23­465 Turobin.

 1. Klientem Studia Treningu Personalnego Time For Fit może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku ukończenia 16 r.ż a przed 18 r.ż. osoba może stać się Klientem jedynie za pisemną zgodą Opiekuna Prawnego. Osoba poniżej 16 r.ż. ma możliwość przebywania w Studio oraz korzystania z oferowanych usług jedynie pod opieką Opiekuna Prawnego. Studio zastrzega sobie prawo do możliwości upewnienia się o autentyczności pozwolenia – telefon do Opiekuna Prawnego. Zgoda do nabycia w Recepcji.
 2. Klient może korzystać z usługi, jeśli spełnił następujące warunki:
  1. posiada aktywną i opłaconą umowę lub zapłacił w Recepcji klubu za jednorazowe skorzystanie z usługi,
  2. zapoznał się i podpisał przedłożone dokumenty,
  3. dokonał wcześniejszej rezerwacji, jeśli jest to usługa wykonywana przez pracownika.
 3.  Rodzaje świadczonych usług w Studio Treningu Personalnego Time For Fit obejmują:
  1. konsultacje trenerskie, fizjoterapeutyczne oraz dietetyczne,
  2. treningi pokazowe dostosowane do klienta,
  3. treningi elektrostymulacji mięśniowej (EMS),
  4. indywidualne zajęcia z trenerem personalnym – „Treningi Personalne”
  5. usługi fizjoterapeutyczne,
  6. usługi dietetyczne,
  7. usługi kosmetyczne,
  8. bar witaminowy,
  9. siłownia
 4. Usługa może być wykonana jedynie przez pracownika studia bądź osobę działającą na rzecz studia.
 5. Wysokość opłat za usługi określa cennik Time For Fit dostępny na stronie www.timeforfit.pl oraz w recepcji klubu.
 6. Występuje możliwość rozłożenia części karnetów na raty. Informacje na ten temat dostępne są zarówno w recepcji jak i na stronie www.timeforfit.pl jako „załącznik 1” niniejszego regulaminu.
 7. Studio świadczy usługi z których można skorzystać jednorazowo lub w pakietach, których opis znajduje się w „załącznik 2” niniejszego regulaminu, dostępny w recepcji studia oraz na stronie www.timeforfit.pl.
 8. Każdy wykupiony pakiet ma określony termin ważności określony zarówno w cenniku na stronie internetowej studia jak i w recepcji klubu.
 9. Czas wykonywania poszczególnych usług może się nieznacznie różnić w zależności od potrzeb. Szacuje się, że trening EMS trwa około 25min., a Trening Personalny około 60min.  Wizyta u Fizjoterapeuty, Dietetyka czy Kosmetologa – w zależności od wykonywanej usługi.
 10. Każdy Klient ma przypisaną kartę magnetyczną, osoby trzecie nie mogą korzystać z karty klienta.
 11. Każda osoba może odbyć trening wprowadzający tylko raz.
 12. Pracownik studia ma prawo do identyfikacji Członka na podstawie dowodu tożsamości. W przypadku odmówienia okazania dowodu tożsamości, pracownik studia ma możliwość odmowy wykonania usługi.
 13. Występuje możliwość wydłużenia terminu ważności karnetu, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem studia oraz po okazaniu dokumentu stwierdzającego brak możliwości odbycia usługi w pierwotnym terminie. (zaświadczenie lekarskie).
 14. W przypadku, kiedy termin ważności karnetu minie, z wyłączeniem punktu 13 danego rozdziału, osoba traci prawo do odbycia niewykorzystanych treningów lub wizyt. Studio nie jest zobowiązane do zwrotu kosztów za niewykorzystane wejścia.
 15. Rezerwacje treningów lub wizyt są dostępne nie wcześniej niż 7 dni przed planowaną datą. Rezerwacja jest gwarancją skorzystania z usługi. Nie dotyczy karnetu na siłownię.
 16. Rezerwacje odwoływać można nie później niż 12h przed planowaną wizytą. W innym przypadku nieobecność rozumie się jako usługę wykonaną – wykorzystanie wejścia z pakietu.
 17. Pracownicy oraz studio nie ponoszą odpowiedzialności za urazy lub powikłania, jeżeli nie są wynikiem ich działania.
 18. Przy powtarzających się sytuacjach odwoływania treningu, klient zobowiązany jest do płatności za usługi przed ich wykonaniem, bez możliwości płatności w ratach..
 19. Wizyta może zostać odwołana przez studio, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie z podaniem przyczyny odwołania oraz propozycją nowego terminu wizyty.
 20. Jeżeli pracownik nie stawi się na ustaloną godzinę, a Klient nie zostanie powiadomiony o odwołaniu wizyty, pracownik zobowiązany jest do odrobienia zaległości w terminie ustalonym z Klientem
 21. Klub oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach bądź na terenie obiektu. W momencie wystąpienia kradzieży, pracownicy mają obowiązek poinformować o zdarzeniu odpowiednie służby, udostępniając monitoring. Studio zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia studia w momencie zgłoszenia zdarzenia przez Klienta, celem wyjaśnienia sprawy oraz oczekiwania na przyjazd odpowiednich służb.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu lokalu
 23. Na terenie lokalu zabronione jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie wyrobów tytoniowych.
 24. Osobę będącą pod wpływem środków odurzających bądź niestosującą się do regulaminu, pracownik ma prawo wyprosić, a wizyta z której chciał skorzystać w ramach karnetu – przepada.
 25. Każde niezastosowanie się do regulaminu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy między studiem a Klientem.
 26. Wykorzystanie studia w celach innych niż wynikające z niniejszego regulaminu, możliwe jest za pisemną zgodą właściciela studia.
 27. Regulamin główny  dopuszcza inne regulaminy dotyczące okresowych promocji, które oferuje Time For Fit. Dostępne są one w recepcji oraz na stronie www.timeforfit.pl.
 28. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 

 1. Klient wybiera rodzaj usługi oraz wielkość pakietu wypełniając odpowiednio przygotowane dokumenty, znajdujące się w recepcji klubu.
 2. Z usług studia, klient może korzystać jedynie w zakresie wykupionej usługi.
 3. Klient ma obowiązek okazać kartę magnetyczną, która została mu przypisana w momencie wykupowania członkostwa, przy każdej wizycie w recepcji studia.
 4. Zaleca się, aby każdy klient przed wykupieniem pakietu skonsultował się z lekarzem w celu potwierdzenia zdolności do podjęcia wysiłku fizycznego.
 5. Klient jest zobowiązany do informowania trenera o aktualnym stanie zdrowia lub jego zmianie. W przypadku wystąpienia niepożądanych dolegliwości w trakcie odbywanej usługi , należy bezzwłocznie poinformować o tym pracownika, który może podjąć decyzję o wstrzymaniu treningu/wizyty. Może prosić również o zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszej kontynuacji treningów/wizyt.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że może dojść do lekkich otarć skóry, zaczerwienienia bądź niegroźnych krwiaków. Przypadki takie nie upoważniają do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi. O takim przypadku należy poinformować pracownika.
 7. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia, klient ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 8. Jeżeli klient podjął decyzję o dokonaniu płatności w ratach, jest zobowiązany do podpisania Umowy Ratalnej dostępnej w recepcji.
 9. Klient zobowiązany jest do rezerwacji wizyty. Nie dotyczy karnetu na siłownię.
 10. Na treningi i wizyty klient powinien przychodzić wyspany oraz po lekkim posiłku, chyba że zostało inaczej zalecone.
 11. Istnieje możliwość ustalenia stałego grafiku wizyt po konsultacji z wykonawcą usługi.
 12. Klient ma obowiązek pojawić się na wizycie/treningu punktualnie.
 13. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zaleceń użytkowania urządzeń (w szczególności przy treningu EMS) oraz sposobie wykonywania ćwiczeń.
 14. W przypadku gdy klient ma zastrzeżenia co wykonanej usługi, ma możliwość konsultacji z innym pracownikiem zajmujących się daną usługą.
 15. Podczas ćwiczeń klient musi posiadać strój sportowy. W przypadku treningu EMS – specjalną bieliznę, którą może wypożyczyć w studio lub wykupić – koszt określony w cenniku.
 16. Klient zobowiązany jest do dbania o porządek (odkładanie sprzętu na miejsce, niepozostawianie butelek oraz ręczników papierowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych), dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych (zaciski na sztangi, zdejmowanie biżuterii na czas trwania usługi) oraz dbanie o czystość i higienę na terenie całego studia (dezynfekcja).
 17. Klient jest zobowiązany do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 18. W przypadku braku zadowolenia z pracownika, który wykonał usługę, istnieje możliwość zmiany trenera na innego, zatrudnionego przez Studio Treningu Personalnego Time For Fit. Ceny treningów mogą się różnić – należy dokonać dopłaty bądź odebrać różnicę w recepcji.
 1. Wykorzystanie wizerunku, na który Klient zgodził się przy zawarciu umowy obejmuje: zdjęcia porównawcze (sprzed i po wykorzystaniu pakietu), publikację zdjęć na portalach społecznościowych takich jak: facebook, instagram oraz na stronie internetowej Studia: www.timeforfit.pl. Zdjęcia będą również wykonywane w celach reklamowych w czasie wykonywania usług. W takim przypadku dodatkowo Klient będzie poproszony o podpisanie oświadczenia o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się i zrozumiałem Regulamin Studia Treningu Personalnego Time For Fit oraz że będę przestrzegać zasad tam panujących.

 

………………………………………                                              …………………………………………

Miejscowość, data i czytelny podpis                                                              Czytelny podpis

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GB Company Grzegorz Białek NIP 918207011, Załawcze 5, 23­465 Turobin. zwany dalej ‘Administratorem’.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych mailowo na adres kontakt@timeforfit.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wymieniony w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  • na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu określonym w treści zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania nałożonych wymogów ustawowych (podstawa z art. 6  1 lit. c RODO);
  • w celu analitycznym tj. optymalizacji naszych produktów na podstawie uwag, doboru usług do potrzeb naszych klientów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszych usług, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni Administratora Danych) co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, adres kontaktowy, numer rachunku bankowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać:
  • podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy księgowe, firmy kurierskie, firmy prawnicze, firmy informatyczne oraz pozostałym podmiotom świadczącym usługi, niezbędne w celu zrealizowania warunków zawartej umowy;
  • organom publicznym na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń.
 6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Dane będą również przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, na podstawie zgody lub zawartej przez nas umowy.
 11. Podanie przez Panią/ Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy, zrealizowania zamówienia lub wykonania usługi. Jeśli Pani/Pan nie poda danych osobowych nie będziemy w stanie zrealizować, umowy lub wykonać usługi. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, umowy lub usługi.

 

 

………………………………………………………….                                                     ……………………………………………………………..

                         (data)                                                                                                    (czytelny podpis)

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę(y)* na otrzymywanie od GB Company Grzegorz Białek informacji promocyjnych oraz ofert towarów i usług za pośrednictwem telefonu (w tym SMS).

 

…………………………………………………………….                                                  ……………………………………………………………..

                         (data)                                                                                                    (czytelny podpis)

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę(y)* na otrzymywanie od GB Company Grzegorz Białek, informacji promocyjnych oraz ofert towarów i usług za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

…………………………………………………………….                                                  ……………………………………………………………..

                         (data)                                                                                                    (czytelny podpis)

 

*niepotrzebne skreślić

 

Skontaktuj się z nami